Algemene Voorwaarden

 1. Naar Je ZIN In Je Leven (NJZIJL) is een eenmanszaak voor zielzorg, levens- en zingevingsvragen en spiritualiteit.
 2. NJZIJL begeleidt en ondersteunt cliënten in veranderings- en transformatieprocessen, bij ethische dillema’s, zingevingsvragen en spiritualiteit, zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van cliënt. De begeleiding is erop gericht dat cliënt zelf de eigen overtuigingen en levensvisie onderzoekt, transformeert en/ of creëert, waarmee de eigen existentie adequater tegemoet getreden kan worden.
 3. NJZIJL gaat een inspanningsverbintenis aan en is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door cliënt gemaakte keuzes en daaruit voortvloeiende consequenties.
 4. NJZIJL behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal de weigering motiveren.
 5. Als een (toekomstige) cliënt voorafgaand, tijdens of na consulten twijfelt aan de lichamelijke en/of psychische gezondheid, wordt dringend aangeraden een arts te raadplegen.
 6. NJZIJL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig medisch of financieel nadeel van een cliënt als blijkt dat cliënt voor de begeleiding noodzakelijke en/of relevante informatie heeft achtergehouden. Deze informatie behelst medische en andere informatie.
 7. NJZIJL gaat niet over tot een gesprek als blijkt dat cliënt onder invloed (alcohol, geest beïnvloedende middelen en dergelijke) is bij aanvang van een gesprek. Als bij aanvang van een gesprek blijkt dat cliënt op deze wijze onder invloed is, vervalt het gesprek en wordt het tarief van één uur in rekening gebracht.
 8. De actuele tarieven staan vermeld op de website van NJZIJL. Eventuele reis- en vervoerskosten zijn de geldende openbaar vervoerstarieven of maximale door de Rijksoverheid vastgestelde kilometervergoeding (voor 2022 is dat 19 eurocent per kilometer).
 9. Als NJZIJL het noodzakelijk acht te overleggen met behandelend of doorverwijzend arts, therapeut of andere behandelaar, dan is daarvoor schriftelijke toestemming van de cliënt vereist. NJZIJL ontvangt een schriftelijke machtiging van cliënt om bij voornoemde behandelaars naar de medische (voor)geschiedenis van cliënt te informeren, voor zover naar inzicht van NJZIJL deze informatie relevant voor de begeleiding wordt gezien. Als deze informatie als noodzakelijk voor het voortzetten van de begeleiding wordt gezien, dan heeft NJZIJL het recht de begeleiding te staken als deze informatie niet beschikbaar komt.
 10. Indien cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, met uitzondering van overmacht situaties, vervalt het gesprek en wordt het tarief van één uur in rekening gebracht.
 11. Gemaakte afspraken, kunnen 48 uur tevoren, ingeval van een afspraak op maandag geldt de termijn tot 12.00 van de vrijdag eraan voorafgaand, kosteloos worden geannuleerd door cliënt of diens vertegenwoordiger. Bij overschrijding van deze termijn wordt het tarief van één uur in rekening gebracht. In geval van ziekte van cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten bestaat de gelegenheid tot 3 uur voor het gesprek kosteloos te annuleren. In geval van misleiding of bedrog wordt alsnog het tarief van één uur in rekening gebracht. In geval van een gratis kennismakingsgesprek wordt eenzelfde annuleringstermijn op prijs gesteld, er worden bij overschrijding van de annuleringstermijn geen kosten in rekening gebracht.
 12. In geval NJZIJL om zwaarwegende redenen of omstandigheden een afspraak moet verplaatsen, dan wordt cliënt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij telefonisch, hetzij per email. NJZIJL streeft ernaar de afspraak zo snel als mogelijk is in te halen.
 13. Na elke gesprek ontvangt cliënt een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling geschiedt naar het aangegeven rekeningnummer (IBAN). In geval van het volgen van het programma Van Moederwond Naar Zelfliefde vindt facturering van het gehele bedrag van de gekozen variant, plaats na aanvang van het programma. Bij gespreide betaling vindt facturering plaats per stap van het programma.
 14. NJZIJL legt cliëntgegevens vast in een digitaal dossier, dat vijftien (15) jaar wordt bewaard. Alles wat in de begeleiding naar voren komt, valt onder de plicht tot geheimhouding, welke na beëindiging van de begeleiding en na overlijden van kracht blijft. De geheimhoudingsplicht kan slechts aan de zijde van NJZIJL worden doorbroken als a) het niet doorbreken aanwijsbare en ernstige schade voor cliënt of derden oplevert; èn b) dat NJZIJL er vrijwel zeker van is dat doorbreking van de geheimhouding die schade kan voorkomen of wordt beperkt; èn c) gevaar alleen kan worden afgewend of schade kan worden voorkomen door het doorbreken van de geheimhouding; èn d) NJZIJL in gewetensnood komt door het handhaven van de geheimhouding; èn e) alles in werking is gesteld om toestemming te verkrijgen; èn f) de geheimhouding slechts in zoverre doorbroken wordt als nodig is om het gevaar af te wenden of de schade te voorkomen. De bepaling met betrekking tot de geheimhoudingsplicht geldt niet wanneer toestemming is verleend of wanneer sprake is van een gedeelde begeleidingsopdracht.
 15. Bij geschillen zal eerst gezamenlijk worden getracht tot overeenstemming te komen. Wanneer dit niet of niet voldoende lukt, dan kan cliënt gebruik maken van Klachtenportaal Zorg.
 16. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden bij eerste gelegenheid op de website van NJZIJL geplaatst. Cliënt wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van een wijzigingen in de algemene voorwaarden.
 17. Bij gesprekken of bijeenkomsten, die niet online of telefonisch plaatsvinden, zullen, als dat noodzakelijk is, de hygiëne maatregelen van de Rijksoverheid worden vereist en worden nageleefd. NJZIJL beseft dat een risico op besmetting bestaat en gaat ervan uit dat cliënt akkoord met dit risico is gegaan door het maken van een afspraak. Online of telefonische gesprekken en begeleiding zijn altijd mogelijk als alternatief voor dit risico.