Allerzielen

Overdenking voor Allerzielen

Afgelopen dinsdag was het Allerzielen.

Allerzielen is een gedenkdag van troost en ontferming voor hen die zijn overleden.

Het is een dag van troost en herinnering voor hen, die nog een weg in dit leven te gaan hebben.

Misschien lijd jij op dit moment nog onder een verlies dat je hebt geleden…

Moge je dan troost vinden.

Moge de volgende tekst je handvatten geven om je levensweg verder te gaan.

Treur niet.

Treur niet over de dood van uw geliefde,

roep de reiziger niet terug die op reis is naar zijn bestemming,

want jij weet niet wat hij zoekt.

Jij bent van de aarde, maar hij is nu van de hemel.

Door over de dode te wenen,

bedroef je de ziel van hem die niet tot de aarde kan terugkeren,

kun je hem niet anders dan hinderen.

Hij is gelukkig op de plaats, waar hij is aan­geland.

Het verlangen naar hem toe te gaan, helpt hem niet.

Jouw levensdoel houdt, door naar contact met hem te verlangen, je nog op aarde.

Geen schepsel dat ooit geboren is, heeft in werkelijkheid aan een ander behoord;

iedere ziel is de geliefde van God.

Heeft God niet lief, zoals wij mensen dat niet kunnen?

De dood doet daarom niet anders dan de mens met God verenigen,

aan Wie de ziel in Waarheid toebehoort.

Tot Hem keert zij vroeger of later terug.

Waarlijk, achter de sluier van de dood is een nieuw leven verborgen,

dat het begrip van de mens op aarde te boven gaat.

Indien je de vrijheid van die wereld zou kennen en wist hoe de bedroefde harten er van hun last worden bevrijd,

indien je wist hoe de zieken daar worden genezen en de wonden worden geheeld,

indien je de vrijheid kon begrijpen die de ziel ervaart naarmate zij zich van dit aardse leven van begrenzingen verwijdert,

je zou niet meer treuren over hen die zijn heengegaan,

maar bidden voor het geluk en de vrede van deze zielen op hun verdere reis.

(Inayat Khan)

Hazrat Inayat Khan (1882 – 1927) was de oprichter van de International Sufi Movement.

Het soefisme dat Inayat Khan in Amerika en Europa verspreidde wordt vanwege het eigen karakter ervan door volgelingen ook wel aangeduid als universeel soefisme.

Hij stond in hoog aanzien en wordt daarom nog steeds aangeduid met de eretitel ‘hazrat’.

Hazrat betekent letterlijk: tegenwoordigheid, het is de aanspreektitel voor een heilige.